Ethische Commissie SSH

De ethische commissie SSH is ingesteld door de decanen van de faculteiten der Archeologie, Geesteswetenschappen, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, en adviseert over ethische aspecten die zijn verbonden aan onderzoeksvoorstellen die in het kader van de Europese subsidiemogelijkheden door onderzoekers uit de genoemde faculteiten worden ingediend.

Taken

De taken van de commissie omvatten in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • Het adviseren van onderzoekers over ethische aspecten die verbonden zijn aan wetenschap­pelijk onderzoek binnen de vakgebieden van de rechtswetenschappen, sociale wetenschappen, archeologie en geesteswetenschappen, waaronder contracten voor ‘derde geldstroom onderzoek’.
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor zowel medewerkers als voor personen en instanties buiten de instelling omtrent ethische aspecten die verbonden zijn aan wetenschappelijk onderzoek binnen de rechtswetenschappen, sociale wetenschappen, archeologie en geesteswetenschappen.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten voor rechtswetenschappen, sociale wetenschappen, archeologie en geesteswetenschappen omtrent zaken die samenhangen met ethische aspecten die verbonden zijn aan wetenschappelijk onderzoek.


Leden

In de commissie zijn benoemd:

  • Dr. B.S. Düring, Archeologie
  • Prof. dr. M.P.G.M. Mous, Geesteswetenschappen
  • Dr. G.E. Breeman, Governance and Global Affairs 
  • Prof. dr. Daniel Thomas, Sociale Wetenschappen 
  • Prof. dr. P. Nieuwbeerta, Rechtsgeleerdheid


Secretaris van de commissie is Claudia Regoor.

Reglement

Reglement Ethische Commissie Social Sciences en Humanities (SSH)

Laatst Gewijzigd: 09-12-2016