Bindend Studieadvies bij de Universiteit Leiden

Als je in Leiden studeert, heb je recht op goed onderwijs en studiebegeleiding. Van jouw kant moet je aan bepaalde voortgangseisen voldoen: de zogenaamde BSA-eisen. Lees hier wat BSA inhoudt en aan welke eisen je moet voldoen voor een positief Bindend Studieadvies (BSA).

Wat is BSA?

BSA staat voor Bindend Studieadvies. Op de Universiteit Leiden geldt de Regeling Bindend Studieadvies (BSA Regeling). Deze regeling is onderdeel van het Leids Studiesysteem. In de BSA Regeling staan de rechten en plichten van studenten en opleidingen over studiebegeleiding en het BSA aan het eind van het  eerstejaar van inschrijving bij de opleiding. Hieronder worden deze rechten en plichten uitgelegd.
 

Recht op studiebegeleiding

Elke opleiding moet verplicht de volgende zaken regelen voor haar studenten:

 • gesprekken met de studiecoördinator

 • mentoraat en

 • ondersteuning bij het opstellen van een studieplan.
   

Voor meer informatie over het zogenaamde studiebegeleidingsplan, zie artikel 3 in Sectie A van de Regeling Bindend Studieadvies.
 

Recht op informatie over de studievoortgang, (bindende) studieadviezen

De examencommissie van je opleiding stuurt je in je eerste jaar van inschrijving bij de opleiding twee keer een bericht over je studievoortgang. In dit bericht staat hoe ver je gevorderd bent met je studie en, op basis daarvan, een advies over het al dan niet voortzetten ervan. Het advies dat halverwege het collegejaar gegeven wordt is informatief en niet bindend. Het advies dat aan het einde van het collegejaar gegeven wordt, is bindend.
 

Hoe worden studieadviezen verzonden?

Met ingang van het collegejaar 2015-2016 verstuurt de Universiteit Leiden studieadviezen alleen nog via e-mail. Zij gebruikt daarvoor het universitair mailadres (uMailadres): het aan het ULCN-account gekoppelde mailadres dat elke student krijgt wanneer hij zich bij de Universiteit Leiden inschrijft.

In uSis wordt automatisch een kopie van de BSA e-mails opgeslagen: in het Meldingencentrum van het Student Self Service onder het tabblad ‘e-mail’. 

Drie soorten studenten

De BSA Regeling onderscheidt drie groepen studenten: voltijdstudenten, deeltijdstudenten en studenten aan samenwerkingsopleidingen. Alle studenten krijgen in hun eerste studiejaar twee adviezen. De eisen voor een positief bindend studieadvies verschillen per groep en staan in de tabel hieronder.
 

Overzichtstabel BSA Regeling: adviezen, adviesmomenten en BSA-eisen

Hieronder kun je in één oogopslag zien welke adviezen welk soort student op welk moment van zijn studie krijgt en aan welke eisen hij moet voldoen om een positief studieadvies te krijgen. Verderop wordt de inhoud van deze tabel toegelicht.
 

Studiejaar

Soort advies

Naam advies

Wanneer uitgebracht

Soort student

Eisen voor een positief advies

1e jaar


 


 


 

Niet bindend 

1advies

Uiterlijk 31 januari

Allen

Examencommissie in overleg met opleiding

Bindend


 


 

1bindend  advies


 


 

Uiterlijk 15 augustus


 


 

Voltijdstudenten

45 ec + eventuele aanvullende eis

Samenwerkings-opleidingen

45 ec + eventuele aanvullende eis

Deeltijdstudenten

30 ec + aanvullende eis

 

Toelichting over de mogelijke uitkomst van de studieadviezen

Met een positief advies (bindend en niet-bindend) spreekt de opleiding de verwachting uit dat je redelijkerwijs in staat zou moeten zijn de opleiding binnen vier jaar met succes af te ronden.

Met een niet bindend negatief advies waarschuwt de opleiding je halverwege het collegejaar dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies aan het einde van het collegejaar te voorkomen.

Met een negatief bindend studieadvies met afwijzing stelt de examencommissie er geen vertrouwen in te hebben dat je de opleiding binnen redelijke termijnen succesvol zult afronden. De afwijzing heeft tot gevolg dat je je vier jaar lang niet opnieuw aan de Universiteit Leiden mag inschrijven voor de betreffende opleiding, noch voor een opleiding met dezelfde propedeuse.

Met een negatief bindend studieadvies zonder afwijzing wordt vastgesteld dat je niet aan de formele eisen voldoet, maar omdat er voor jou bijzondere (persoonlijke) omstandigheden gelden, heeft de examencommissie besloten je niet af te wijzen voor de opleiding. Bij zo’n advies mag je de opleiding voortzetten. Hier gelden wel bepaalde voorwaarden voor. Zie daarvoor persoonlijke omstandigheden en BSA
 

Samenwerkingsopleidingen

Een aantal opleidingen wordt in samenwerking met een andere instelling aangeboden. Hiervoor kunnen afwijkende (minder strenge) eisen gelden. Deze moeten zijn vastgelegd in de OER. Dit zijn de volgende opleidingen:

 • Wiskunde / Mathematics
 • Life Science and Technology (LST)
 • Molecular Science and Technology (MST)
 • Klinische Technologie
   

Studievertraging door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Mogelijk word je in je studievoortgang gehinderd door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden als ziekte, handicap, leerstoornis, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden of bestuurslidmaatschap. De examencommissie moet daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies, op voorwaarde echter dat jij bepaalde zaken tijdig in orde hebt gemaakt. Voor meer informatie hierover lees persoonlijke omstandigheden en BSA.
 

Nog vragen?

Heb je een vraag die hierboven niet beantwoord is? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op met je studieadviseur.

Laatst Gewijzigd: 22-11-2016