Subsidiemogelijkheden en declaraties

Leden van LUCAS kunnen werkgerelateerde kosten, zoals voor binnenlandse dienstreizen en interbibliothecair leenverkeer, declareren bij het instituut. Voor enkele activiteiten kan een subsidieaanvraag worden ingediend. Informatie hierover vindt u op deze pagina.

Declareren van werkgerelateerde kosten

Bepaalde zaken zoals kosten voor dienstreizen binnen Nederland, interbibliothecair leenverkeer en kopieerkosten kunnen door het instituut worden vergoed. Kantoorartikelen vallen hier niet onder. Die kunnen bij het LUCAS-secretariaat worden afgehaald, en kunnen – indien niet voorradig – meteen worden besteld bij de vaste leverancier. 

Voor meer informatie over declareren klik hier.

Niet-declareerbare kosten
De kosten van vakliteratuur en kosten van woon-werkverkeer worden niet vergoed door het instituut. Hiervoor heeft de universiteit een regeling Beroepskosten, die een fiscaal voordeel kan opleveren.

Medewerkers met een Persoonlijk Bestemmingsfonds (BSF) kunnen dit budget ook aanwenden voor bijvoorbeeld de aanschaf van vakliteratuur en andere beroepsgerelateerde kosten.


Bijdrage voor organisatie van congres of gastlezing

LUCAS verstrekt in beginsel geen subsidies voor de organisatie van congressen of gastlezingen. Wel is een draaiboek beschikbaar bij het secretariaat voor de organisatie van congressen. Ook kan het instituut aanvragen ondersteunen bij subsidieverstrekkers zoals het LUF, de KNAW en NWO. Het instituut kan tevens ondersteuning bieden bij de financiële afwikkeling.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de instituutsmanager via im-lucas@hum.leidenuniv.nl


Bijdrage aan buitenlands congresbezoek of studiereis

Promovendi
Promovendi kunnen gedurende hun aanstelling eenmaal subsidie aanvragen bij het LUF.

Het LUF verlangt een financiële bijdrage van de faculteit (LUCAS) van eenderde van het totaal aangevraagde bedrag. De toezegging voor dat deel moet als bijlage met de aanvraag worden meegestuurd. Hiervoor dient de promovendus een beroep te doen op zijn/haar projectgelden. Het MT van LUCAS dient dit goed te keuren.

Het LUF verlangt een 'actieve bijdrage' van de congresdeelnemer. Dit is in praktijk een lezing (en niet bijvoorbeeld het leiden van een discussie) 

Als meer dan één onderzoeker hetzelfde congres bezoekt, subsidieert het LUF slechts één persoon

Het is zaak aanvragen tijdig in te dienen (NB: ook als de congresbijdrage nog niet is geaccepteerd).

Voor data van indiening zie de website van het LUF Na toezegging door het LUF kan eventueel een financieel voorschot worden aangevraagd via de Self Service.

Het is vanwege de Europese aanbesteding verplicht de vliegreis via Uniglobe te boeken (zie hiervoor Uniglobe). Het benodigde SAP-ordernummer kunt u bij het secretariaat van LUCAS opvragen. De rekening van Uniglobe wordt direct door het instituut betaald.

Overige medewerkers

LUCAS geeft geen bijdrage voor buitenlandse congresbezoeken of studiereizen. Wel kunt u hiervoor een beroep doen op uw BSF. 
 
Het is vanwege de Europese aanbesteding verplicht de vliegreis via Uniglobe te boeken (zie hiervoor Uniglobe). Het benodigde SAP-ordernummer kunt u bij het secretariaat van LUCAS opvragen. De rekening van Uniglobe wordt direct door het instituut betaald.


Bonus voor snelle promovendi

Bonus voor promovendi met een aanstelling

Voor promovendi met een aanstelling die uiterlijk een half jaar na afloop van hun aanstelling de goedkeuring van hun manuscript van hun promotor hebben ontvangen, is een bedrag van € 750,- beschikbaar, ter besteding aan promotiegerelateerde zaken, zoals het drukken van de dissertatie. 

De promovendus is verplicht vier gedrukte exemplaren van de dissertatie en een digitale versie aan te leveren bij de UB voor het Leids Repositorium (zie hier voor de procedure). De UB stelt hier een vergoeding van € 500,- voor de drukkosten tegenover. Meer informatie op de site van de UB.

Bonus voor buiten promovendi

Het instituut stelt een bedrag van € 1000,- beschikbaar voor buiten promovendi van wie het proefschrift door de commissie is goedgekeurd ter besteding aan promotiegerelateerde zaken, zoals het drukken van de dissertatie. 

De promovendus is verplicht vier gedrukte exemplaren van de dissertatie en een digitale versie aan te leveren bij de UB voor het Leids Repositorium (zie hier voor de procedure). De UB stelt hier een vergoeding van € 500,- voor de drukkosten tegenover. Meer informatie op de site van de UB.

Laatst Gewijzigd: 06-12-2016