Facultaire instituten

Het facultaire onderzoek is georganiseerd in zes instituten die disciplinair en regionaal georiënteerd zijn: Culturele Disciplines, Geschiedenis, Kunsten, Regiostudies, Taalwetenschap en Wijsbegeerte. De instituten staan onder leiding van een wetenschappelijk directeur.

Area Studies

Leiden University Institute for Area Studies (LIAS)

Het Leiden University Institute for Area Studies is verantwoordelijk voor onderzoekers die actief zijn op terreinen met betrekking tot Oost-, Zuid- en Centraal- en Zuidoost-Azië en het Midden Oosten. Het instituut is verdeeld in een School voor Aziëstudies en een School voor Midden-Oostenstudies.

Typerend voor het onderwijs en onderzoek in dit instituut is een multidisciplinaire benadering die zowel de moderne als de traditionele perioden omvat, waarbij de kennis van de brontalen essentiëel is.
Het onderzoek van de rond 75 medewerkers (waaronder 20 hoogleraren) verenigt de studie van onder meer de geschiedenis, recht, economie, literatuur, religie en filologie van de genoemde gebieden zowel in de moderne tijd als in de oudheid.


Leiden University Centre for the Study of Religion

De naam Godsdienstwetenschappen past bij de wetenschaps­theoretische positie van een openbare universiteit: wij bestuderen niet God maar godsdiensten, als uitingen van menselijke cultuur. Het Leiden University Centre for the Study of Religion rekent in principe alle godsdiensten tot het eigen domein van expertise, al ligt het zwaartepunt bij de bestudering van christendom, islam, jodendom en zoroastrianisme, terwijl sinds 2007 ook de leerstoel boeddhisme mede mogelijk is gemaakt.

Het onderzoek is georganiseerd in twee programma’s, gericht op religies in de oudheid en op de veranderingen die ze ondergaan in de moderne tijd, bijvoorbeeld ten gevolge van migratie, de invloed van modernisering en wetenschap, en de opkomst van niet-institutionele religiositeit.


Arts in Society

Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS)

Het Leiden University Centre for the Arts in Society is verantwoordelijk voor onderzoek en graduate onderwijs op het gebied van letterkunde en literatuurwetenschap, de geschiedenis van kunst en materiële cultuur, en de studies van film en nieuwe media. Het instituut bevat twee scholen, één voor Literatuur- en Filmwetenschap en Nieuwe Media en één voor Kunstgeschiedenis. Interdisciplinariteit is binnen ICD een belangrijk gegeven.

Het onderzoek is georganiseerd in drie clusters die betrekking hebben op de klassieke cultuur, de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, en de moderne en hedendaagse periode. Ieder cluster biedt een interdisciplinair kader voor de bestudering van kunst en literatuur, en voor de nieuwste tijd tevens voor film en nieuwe media. Binnen het instituut werken zo’n 90 onderzoekers (waarvan 17 hoogleraar) en 35 Phd studenten.


Geschiedenis

Leiden University Institute for History

In Leiden wordt al sinds de dagen van Justus Lipsius (1547-1606) geschiedenis gedoceerd. Met de benoeming van Robert Fruin tot hoogleraar in de Vaderlandse Geschiedenis aan de Leidse universiteit in 1860 begon de moderne geschiedbeoefening in Nederland. Het Instituut voor Geschiedenis bestaat in zijn huidige vorm sinds september 2005.

De belangrijkste onderzoeksthema’s zijn het functioneren van de grote imperia van de antieke wereld, kwesties van identiteit in Europa van 1300 tot 1700, politieke cultuur en nationale identiteit, migratie, stadsgeschiedenis, sociale cohesie en Europese expansie en globalisering. Het instituut verenigt ongeveer 75 onderzoekers.


Kunsten

Leiden University Academy for Creative and Performing Arts

Onderzoek in en de beoefening van kunsten komen samen in de Academie der Kunsten. Hier ontmoeten Leidse wetenschappers en studenten het onderwijs en onderzoek in de kunsten zoals dat plaatsvindt in het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, en omgekeerd.

Centraal staan de doctoraatstrajecten in de muziek, en in de beeldende kunsten en vormgeving, toegankelijk voor kunstenaars die hun artistieke ontwikkeling expliciet laten leiden door een helder geformuleerde onderzoeksvraag. Zij worden begeleid door academici en kunstenaars-hoogleraren. Dit alles vindt plaats in een internationale Graduate School: een onderzoeksomgeving inclusief samenwerking met Amsterdam, Gent, Leuven, Londen en Oxford.
De Academie der Kunsten biedt bovendien onderdak aan minoren voor bachelorstudenten en levert bijdragen aan het masteronderwijs binnen de Leidse universiteit.


Taalkunde

Leiden University Centre for Linguistics (LUCL)

Het Leiden University Centre for Linguistics verenigt al het Leidse taalkundige onderzoek. Het instituut omvat de studie van vele talen van de wereld in hun complexiteit en verscheidenheid, en benadert talen vanuit alle mogelijke invalshoeken: beschrijvend en theoretisch, formeel en functioneel, historisch en modern.
De circa 140 onderzoekers hebben hun onderzoek geclusterd rond taalbeschrijving, taalgeschiedenis, taalkundige modellen en verschillende interdisciplinaire domeinen.

Het instituut verzorgt de internationaal georiënteerde onderzoeksmaster 'Linguistics (research)' en organiseert jaarlijks talrijke conferenties, workshops en andere wetenschappelijke bijeenkomsten.


Wijsbegeerte

Leiden University Institute for Philosophy

Het Instituut voor Wijsbegeerte beoefent de wijsbegeerte in al haar facetten, in relatie met alle aan deze universiteit gedoceerde vakwetenschappen. Een voorname bron van inspiratie is de geschiedenis van de wijsbegeerte vanaf de Oudheid tot de moderne tijd. Juist in de filosofie wordt steeds op die geschiedenis teruggegrepen om de vragen van onze tijd te stellen en te interpreteren. Nationale en internationale samenwerking zijn daarbij karakteristiek voor het instituut.

De ongeveer vijftien onderzoekers richten zich in hun onderzoek direct of indirect op de notie rationaliteit. Zij stellen daarbij vragen als “hoe manifesteert zich rationaliteit in logica, taal- en wetenschaps­theorie?”en “Hoe worden ethiek, politiek en economie bepaald door opvattingen over rationeel handelen? Het helder stellen van de vragen is minstens zo belangrijk als het formuleren en beargumenteren van mogelijke antwoorden."


Nederlands Instituut in Marokko

Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR)

Het NIMAR biedt onder verantwoordelijkheid van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden hoogwaardig BA- en MA-onderwijs voor WO en HBO, als veilige locatie voor de bestudering van de taal, cultuur, godsdienst en samenleving van Marokko, de Arabische wereld en West-Afrika; en als locatie voor onderwijs gericht op professionals vanuit de Arabische wereld en Afrika.

Het NIMAR faciliteert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek, door het bijdragen aan een productieve gemeenschap van onderzoekers, daarbij aansluitend bij de profilering van het onderzoek van de Universiteit Leiden en andere Nederlandse universiteiten.


Laatst Gewijzigd: 09-12-2015