Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies

Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) geeft je het recht op goede begeleiding in het eerste studiejaar, bijvoorbeeld in de vorm van een studiementor.

Samenvatting van de regeling Bindend Studieadvies

Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) geeft je het recht op goede begeleiding in het eerste studiejaar, bijvoorbeeld in de vorm van een studiementor.
 
Aan de andere kant worden er ook eisen aan je studievoortgang gesteld. Als je niet aan deze eisen voldoet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies, en mag je je vier jaar niet meer voor dezelfde opleiding, of een andere opleiding met dezelfde propedeuse, in Leiden inschrijven.

De BSA-norm
Een jaar telt 60 studiepunten, de hele bacheloropleiding 180 punten. 
 
Aan het eind van het eerste studiejaar moet je ten minste 45 van het eerste studiejaar  hebben gehaald en aan de aanvullende eis hebben voldaan indien je opleiding die heeft vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Aan het einde van je tweede jaar moet je het eerste jaar hebben behaald en ook minimaal 30 punten uit de twee volgende jaren van de bachelor. Voldoe je hier niet aan, dan mag je deze studie in Leiden niet voortzetten.

Er gelden echter andere eisen indien je als voltijdstudent met de opleiding in het studiejaar 2012-2013 of eerder bent begonnen. In dat geval moet je in het eerste studiejaar 40 studiepunten halen en – als de opleiding die stelt – aan de aanvullende eis(en) voldoen. Verder moet je in je tweede jaar van inschrijving het eerste jaar hebben afgerond.
 

De BSA-norm voor deeltijdstudenten
De norm waaraan je als deeltijdstudent moet voldoen om een positief bindend advies te krijgen, hangt af van het moment dat je met je studie begonnen bent.

Ben je op of na 1 september 2013 begonnen met je studie, dan moet je aan het einde van je eerste studiejaar 30 ec behaald hebben. Daarna krijg je geen studieadvies meer.

Ben je vóór 1 september 2013 begonnen met je studie, dan moet je je aan het einde van je tweede studiejaar 40 ec behaald hebben en voldoen aan de aanvullende eis zoals deze mogelijk is opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding. Je moet ook aan het einde van je derde studiejaar de 60 ec uit de propedeutische fase hebben behaald.    

 
Uitzonderingen 
Voor de opleidingen:

  • Afrikaanse talen en culturen
  • Chinastudies
  • Japanstudies
  • Koreastudies
  • South and Southeast Asian Studies
  • Life Science & Technology (LST)
  • Molecular Science & Technology (MST)
  • Wiskunde
     
geldt voor voltijdstudenten die in 2013/2014 of later met de opleiding zijn begonnen de eis om in de eerste twee jaar van inschrijving 90 studiepunten te behalen niet. Voor deeltijdstudenten in deze opleidingen die in 2013/2014 of later met de opleiding zijn begonnen geldt de eis dat in de eerste twee jaar van inschrijving 60 punten behaald moeten zijn niet. De overige eisen zijn wel van toepassing. 

Lees meer over de verschillende studieadviezen.

Studievertraging door persoonlijke omstandigheden

Wanneer je te maken hebt gehad met studievertraging door persoonlijke omstandigheden moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van haar studieadvies als je die omstandigheden direct bij de opleiding hebt gemeld.  

Uitschrijven vóór 1 februari
Als je je in het eerste jaar van inschrijving voor 1 februari uitschrijft, krijg je in dat studiejaar verder geen studieadvies.  Een nieuwe inschrijving voor de betreffende opleiding  in een later studiejaar, wordt zover het deze regeling betreft dan beschouwd als je eerste inschrijving.
 
Van voltijd naar deeltijd en omgekeerd
 Als je als  voltijdstudent vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving je inschrijving als voltijder beëindigt en je als deeltijdstudent inschrijft, word je voor de regeling Bindend Studieadvies als deeltijdstudent beschouwd. Als je na 1 februari je inschrijving van voltijd in deeltijd wijzigt, word je voor deze regeling als voltijdstudent beschouwd. Als je als deeltijdstudent je inschrijving van deeltijd wijzigt in voltijd word je voor deze regeling vanaf het moment van verandering als voltijdstudent beschouwd.

Gedetailleerde informatie kun je vinden op regeling bindend studieadvies.    

Laatst Gewijzigd: 22-06-2015