Bindend Studieadvies bij de Universiteit Leiden

Als je in Leiden studeert, heb je recht op goed onderwijs en studiebegeleiding. Van jouw kant moet je aan bepaalde voortgangseisen voldoen: de zogenaamde BSA-eisen. Lees hier wat BSA inhoudt en aan welke eisen je moet voldoen voor een positief Bindend Studieadvies (BSA).

 
Universiteit Leiden past BSA-regeling eerste studiejaar aan en stopt met experiment tweede studiejaar met ingang van 23 mei 2016.
Meer informatie
 

Wat is BSA?

BSA staat voor Bindend Studieadvies. Op de Universiteit Leiden geldt de Regeling Bindend Studieadvies (BSA Regeling). Deze regeling is onderdeel van het Leids Studiesysteem. In de BSA Regeling staan de rechten en plichten van studenten en opleidingen over studiebegeleiding en het BSA in het eerste en tweede jaar. Hieronder worden deze rechten en plichten uitgelegd.
 

Recht op studiebegeleiding

Elke opleiding moet verplicht de volgende zaken regelen voor haar studenten:

 • gesprekken met de studiecoördinator

 • mentoraat en

 • ondersteuning bij het opstellen van een studieplan.
   

Voor meer informatie over het zogenaamde studiebegeleidingsplan, zie artikel 3 in Sectie A van de Regeling Bindend Studieadvies.
 

Recht op informatie over de studievoortgang, (bindende) studieadviezen

De examencommissie van je opleiding stuurt je twee keer per jaar een bericht over je studievoortgang. In dit bericht staat hoe ver je gevorderd bent met je studie en, op basis daarvan, een advies over het al dan niet voortzetten ervan. Het advies dat halverwege het collegejaar gegeven wordt is informatief en niet bindend. Het advies dat aan het einde van het collegejaar gegeven wordt, is bindend.
 

Hoe worden studieadviezen verzonden?

Met ingang van het collegejaar 2015-2016 verstuurt de Universiteit Leiden studieadviezen alleen nog via e-mail. Zij gebruikt daarvoor het universitair mailadres (uMailadres): het aan het ULCN-account gekoppelde mailadres dat elke student krijgt wanneer hij zich bij de Universiteit Leiden inschrijft.

In uSis wordt automatisch een kopie van de BSA e-mails opgeslagen: in het Meldingencentrum van het Student Self Service onder het tabblad ‘e-mail’. 

Drie soorten studenten

De BSA Regeling onderscheidt drie groepen studenten: voltijdstudenten, deeltijdstudenten en studenten aan uitzonderingsopleidingen. Alle studenten krijgen in hun eerste studiejaar twee adviezen. Alleen voltijdstudenten krijgen ook in hun tweede jaar studieadviezen. De eisen voor een positief bindend studieadvies verschillen per groep en staan in de tabel hieronder.
 

Overzichtstabel BSA Regeling: adviezen, adviesmomenten en BSA-eisen

Hieronder kun je in één oogopslag zien welke adviezen welk soort student op welk moment van zijn studie krijgt en aan welke eisen hij moet voldoen om een positief studieadvies te krijgen. Verderop wordt de inhoud van deze tabel toegelicht.
 

Studiejaar

Soort advies

Naam advies

Wanneer uitgebracht

Soort student

Eisen voor een positief advies

1e jaar


 


 


 

Niet bindend 

1advies

Uiterlijk 31 januari

Allen

Examencommissie in overleg met opleiding

Bindend


 


 

1bindend  advies


 


 

Uiterlijk 15 augustus


 


 

Voltijdstudenten

45 ec + aanvullende eis

Uitzonderings-opleidingen

45 ec + aanvullende eis

Deeltijdstudenten

30 ec + aanvullende eis

2e jaar

Niet bindend

2e advies

Voor 1 maart

Voltijdstudenten

Examencommissie in overleg met opleiding

Bindend

2e bindend advies

Uiterlijk 15 augustus

Voltijdstudenten

90 ec waarvan 60 ec uit het eerste studiejaar

 

Overzichtstabel: mogelijke uitkomst adviezen

Hieronder zie je in één oogopslag wat voor advies je op welk adviesmoment kunt krijgen en wat dat advies betekent. De betekenis wordt hieronder verder toegelicht.
 

Adviesmoment

Mogelijke uitkomst

Betekenis advies

1of 2studieadvies,

niet bindend

Positief

Het gaat goed (genoeg) met je studievoortgang. Ga zo door.

Negatief

Het gaat niet goed met je studievoortgang. Verbeter je studieprestaties anders word je afgewezen.

1e of 2e bindend studieadvies

Positief

Je voldoet aan de eisen. Je mag doorstuderen.

Negatief met afwijzing

Je voldoet niet aan de eisen. Je mag niet doorstuderen.

Negatief zonder afwijzing

Je voldoet niet aan de eisen maar je mag toch doorstuderen.

 

 

Toelichting over de mogelijke uitkomst van de studieadviezen

Met een positief advies (bindend en niet-bindend) spreekt de opleiding de verwachting uit dat je redelijkerwijs in staat zou moeten zijn de opleiding binnen vier jaar met succes af te ronden.

Met een niet bindend negatief advies waarschuwt de opleiding je halverwege het collegejaar dat je studieprestaties moeten verbeteren om een negatief bindend studieadvies aan het einde van het collegejaar te voorkomen.

Met een negatief bindend studieadvies met afwijzing stelt de examencommissie er geen vertrouwen in te hebben dat je de opleiding binnen redelijke termijnen succesvol zult afronden. De afwijzing heeft tot gevolg dat je je vier jaar lang niet opnieuw aan de Universiteit Leiden mag inschrijven voor de betreffende opleiding, noch voor een opleiding met dezelfde propedeuse.

Met een negatief bindend studieadvies zonder afwijzing wordt vastgesteld dat je niet aan de formele eisen voldoet, maar omdat er voor jou bijzondere (persoonlijke) omstandigheden gelden, heeft de examencommissie besloten je niet af te wijzen voor de opleiding. Bij zo’n advies mag je de opleiding voortzetten. Hier gelden wel bepaalde voorwaarden voor. Zie daarvoor persoonlijke omstandigheden en BSA
 

Overgangsregelingen

Als je vóór 1 september 2013 met je studie bent begonnen, val je tot 1 september 2016 nog onder de oude BSA Regeling (Sectie B van de Regeling Bindend Studieadvies). Voor jou gelden dan de volgende eisen:

 • Als voltijdstudent moet je aan het einde van je eerste studiejaar 40 ec behaald hebben en eventueel aan de aanvullende eis voldoen die in het OER van je opleiding is vastgesteld. Aan het einde van je tweede studiejaar moet je de 60 ec uit de propedeutische fase (= het eerste jaar) van je studie hebben behaald.

 • Als deeltijdstudent krijg je in je eerste studiejaar geen advies. Aan het einde van je tweede studiejaar moet je eventueel aan de aanvullende eis voldoen die in het OER van je opleiding is vastgesteld. Aan het einde van je derde studiejaar moet je de 60 ec uit de propedeutische fase hebben behaald.
   

Ben je als deeltijdstudent tussen 1 september 2013 en 31 augustus 2015 begonnen met je studie? Dan hoef je aan het einde van je eerste studiejaar alleen 30 ec behaald te hebben.
 

Uitzonderingsopleidingen

De BSA Regeling kent zogenaamde uitzonderingsopleidingen. Voor hen gelden minder strenge eisen (zie overzichtstabel) omdat het ‘unica’ zijn (je kunt het nergens anders dan in Leiden studeren) of opleidingen die in samenwerking met een andere instelling aangeboden worden. Het gaat om de volgende opleidingen:

 • Afrikaanse talen en culturen / African Languagues and Cultures
 • Chinastudies / Chinese Studies
 • Japanstudies / Japanes Studies
 • Koreastudies / Korean Studies
 • South and Southeast Asian Studies
 • Wiskunde / Mathematics
 • Life Science and Technology (LST)
 • Molecular Science and Technology (MST)
 • Klinische Technologie
   

Studievertraging door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Mogelijk word je in je studievoortgang gehinderd door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden als ziekte, handicap, leerstoornis, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden of bestuurslidmaatschap. De examencommissie moet daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het bindend studieadvies, op voorwaarde echter dat jij bepaalde zaken tijdig in orde hebt gemaakt. Voor meer informatie hierover lees persoonlijke omstandigheden en BSA.
 

Nog vragen?

Heb je een vraag die hierboven niet beantwoord is? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op met je studieadviseur.

Laatst Gewijzigd: 23-05-2016