Voor en na afstuderen

Informatie over doorstuderen, beëindiging inschrijving, restitutie van het collegegeld, studiefinanciering en de ov jaarkaart

Doorstuderen

Doorstroommaster
Als je verder gaat met de doorstroommaster neem je contact op met je studiecoördinator om je MA-programma te bespreken.

Om je inschrijving om te zetten van Bachelor in Master, kies dan in Studielink bij je bacheloropleiding voor ‘niet herinschrijven’. Schrijf je vervolgens in voor je Master. Zie voor meer informatie over doorstroommasters de site van bureau Plexus.  


Een researchmaster of een andere niet-doorstroommaster
Wanneer je wilt beginnen met een researchmaster of masteropleiding die niet direct op de bacheloropleiding volgt, dan moet je een verzoek tot toelating indienen via het Engelstalige online aanmeldformulier van de Universiteit Leiden. Nadat je bent toegelaten tot de opleiding, krijg je van de universiteit een vijfcijferig Student ID dat je kunt gebruiken om in Studielink aan te geven dat je deze opleiding gaat volgen.

Dit toelatingsformulier moet vóór 15 juni (voor start in september) of vóór 1 december (voor start in februari) worden opgestuurd.

Zie voor meer informatie de site van bureau Plexus over aanmeldingsprocedure.

Beëindiging inschrijving

Uitschrijven kan via Studielink: log in en kies onder 'mijn inschrijvingen' voor 'verzoek tot uitschrijven'. Je inschrijving wordt op zijn vroegst beëindigd met ingang van de eerste hele maand volgend op de maand waarin je uitschrijfverzoek via Studielink is ontvangen. Het kan ook met ingang van een datum verder in de toekomst als je wilt.

Je moet je ook uitschrijven als je je bachelor hebt afgerond en niet verder wilt studeren. Als je na je bachelor nog een masteropleiding wilt gaan doen, moet je hiervoor een verzoek indienen. De procedure verschilt al naar gelang je een direct aansluitende masteropleiding wilt gaan doen of een masteropleiding die niet direct aansluit. Zie voor meer informatie de toelating masteropleiding.

Wanneer je een verzoek tot uitschrijven in studielink indient omdat je denkt te gaan afstuderen is het van belang dat je in de studielink de reden ‘afstuderen ’ kiest. Hierdoor zal je verzoek tot beëindiging pas uitgevoerd worden als je je diploma daadwerkelijk hebt behaald.

Bij het volgen van meer dan één opleiding in Leiden

Als je voor meer dan één opleiding staat ingeschreven, is het mogelijk de inschrijving voor slechts één opleiding te beëindigen. In verband met het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies in het eerste jaar van de propedeuse kan dit belangrijk zijn.

Bij het volgen van een opleiding aan een andere instelling

Volg je aan een andere instelling in het hoger onderwijs een opleiding en heb je aan de Universiteit Leiden het collegegeld betaald, dan moet je, om in aanmerking te komen voor restitutie van collegegeld, een bewijs van beëindiging van de inschrijving van de andere instelling voegen.

Deadline
Denk er aan dat je dit verzoek uiterlijk in de maand na de afstudeerdatum indient. Doe je dit later, dan wordt de inschrijving met ingang van de eerste hele maand volgend op de maand waarin je het indient beëindigd.

Afstudeerdatum
De laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond, is de formele afstudeerdatum. Vaak is dit een eerdere datum dan de datum waarop de buluitreiking is.

Bijvoorbeeld:
Als op 15 januari door de examencommissie is vastgesteld dat je hebt voldaan aan de vereisten voor het afsluitend examen, dan kan de inschrijving op 1 februari worden beëindigd, ook al is de buluitreiking pas half februari. Je moet het verzoek dan wel in of voor januari indienen. Dien je het verzoek tot uitschrijving echter pas in februari in, dan wordt de inschrijving per 1 maart beëindigd.

Restitutie van het collegegeld

Bij beëindiging van de inschrijving wordt voor iedere maand dat je niet staat ingeschreven één twaalfde van het collegegeld gerestitueerd. Als je voor meer opleidingen staat ingeschreven kun je alleen restitutie krijgen als je alle opleidingen hebt beëindigd.

Bij een uitschrijving per 1 juli en 1 augustus wordt geen restitutie meer verleend.

Studiefinanciering

Met ingang van de maand waarin je inschrijving is beëindigd, vervalt het recht op studiefinan­cie­ring. Dit is alleen het geval als je voor alle opleidingen waarvoor je ingeschreven staat als voltijdstudent je inschrijving beëindigt. Je moet zelf je studiefi­nanciering stoppen door een wijzigings­formulier naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te sturen.

OV jaarkaart

Denk eraan dat je vanaf het moment van uitschrijving geen recht meer op studiefinanciering en de OV-kaart hebt. Vergeet dus niet op tijd de OV-kaart in te leveren. Als je uitschrijft over een periode dat je nog wel de OV-kaart in je bezit had, ontvang je een rekening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van ongeveer € 140 per maand dat je in die periode de OV-kaart in je bezit had. Bovendien zal alle in die periode ontvangen studiefinanciering direct worden teruggevorderd.

Laatst Gewijzigd: 18-03-2016