Bachelor afstudeerprocedure

Afstudeerprocedure Bachelor

Elk studiejaar worden twee Bachelor diploma-uitreikingen tijdens de tentamenweek georganiseerd; één in de maand oktober en één in maart. Ter illustratie: als de afstudeerdatum van een bepaalde student 31 augustus is, vindt de officiele ceremonie ter uitreiking van het diploma plaats in oktober. Tussentijds is het maandelijks mogelijk af te studeren, echter zonder officiële ceremonie.

Het is van wezenlijk belang de hier omschreven procedure tijdig en zo snel mogelijk af te handelen.

  1. Voor afstuderen voor het einde van het studiejaar (31 augustus van dat jaar) moet het BA-Eindwerkstuk uiterlijk 19 juni zijn ingeleverd bij de scriptiebegeleider èn de tweede lezer. De scriptie moet bovendien zijn geüpload op het 'Inleverpunt BA-Eindwerkstukken Geschiedenis' op Blackboard. Voor afstuderen voor het einde van het eerste semester (31 januari van dat jaar) moet het BA-Eindwerkstuk uiterlijk 2 januari zijn ingeleverd.
  2. De student controleert op voorhand of aan de vereisten is voldaan en vult het Afstudeerformulier Bachelor in.
    Om de afstudeerprocedure in gang te zetten geeft de student het ingevulde afstudeerformulier Bachelor samen met het toestemmingsformulier openbaarmaking eindwerkstuk en een kopie van het propedeusediploma af bij de onderwijsadministratie Huizinga. De uiterste inleverdatum is 1 juni voor afstuderen per eind augustus en 1 december voor afstuderen per eind januari. Mochten er nog cijfers van vakken ontbreken, dan schrijft de student deze vakken ook op het afstudeerformulier met een kleine notitie dat de cijfers er nog aankomen. Het ingevulde afstudeerformulier inclusief het toestemmingsformulier openbaarmaking eindwerkstuk en kopie propedeuse kan ook gescand gemaild worden naar osz-oa-huizinga@hum.leidenuniv.nl. Indien cijfers ontbreken of gegevens niet juist zijn geeft de kandidaat dit, samen met eventueel benodigde bewijsstukken, aan de onderwijsadministratie door.
    NB. De student hoeft géén cijferlijst in te leveren.
  3. De student vult aan de balie ook het evaluatieformulier in voor het programma Bachelor 3e jaar. 
  4. Alle scripties (Bachelor, Master en Research Master) worden opgenomen in het scriptierepositorium bij de Universiteitsbibliotheek. De bachelorscripties worden niet openbaar gemaakt en de Master en Research Master scripties wel, als de student en de begeleiders van de scriptie daartoe toestemming geven. Studenten moeten zelf hun scriptie uploaden in het repositorium. Dit is onderdeel van de afstudeerprocedure. Klik op deze link om je scriptie op te nemen in het Scriptierepositorium of raadpleeg deze pagina voor uitleg over het Scriptierepositorium.
  5. Na akkoordbevinding van de geldigheid van de aanvraag en de studieresultaten ontvangt de kandidaat na enige tijd een uitnodiging voor de diploma-uitreiking met vermelding van de persoonlijke afstudeerdatum, tijd en locatie.

 
De afstudeerdatum of diplomadatum is de datum van de laatste werkdag van de maand waarin het laatste cijfer is behaald. Dat is ook de datum die op het diploma wordt vermeld.

De data van de uitreikingen van diploma's en de daaraan verbonden inlevertermijnen staan hierna in een overzicht aangegeven.


Deadlines afstuderen en diploma-uitreiking

Eerste semester

2 januari 2017  Uiterste inleverdatum eindwerkstuk
16 januari 2017 Alle cijfers geadministreerd in uSis
31 januari 2017 BA diplomeringsdatum
maart 2017 Uitreiking diploma's in tentamenweek

Tweede semester

19 juni 2017 Uiterste inleverdatum eindwerkstuk
14 augustus 2017 Alle cijfers geadministreerd in uSis
31 augustus 2017 BA diplomeringsdatum
oktober 2017 Uitreiking diploma's in tentamenweek

Judicium

De examencommissie van de Bachelor opleiding geschiedenis kent een judicium toe bij het diploma voor studenten die op meer dan gemiddelde wijze het curriculum hebben doorlopen.

Op de bul en op het diplomasupplement wordt het judicium ‘cum laude’ vermeld indien voldaan is aan de volgende eisen:

• alle onderwijseenheden zijn met tenminste een 6,0 afgerond;
• het gewogen gemiddelde is een 8,0 of hoger; 
• voor de bachelorthesis is minimaal een 8,0 behaald; 
• het bachelorexamen is binnen vier studiejaren behaald.


Op de bul en op het diplomasupplement wordt het judicium ‘summa cum laude’ vermeld indien voldaan is aan de volgende eisen:

• alle onderwijseenheden zijn met tenminste een 6,0 afgerond; 
• het gewogen gemiddelde is een 9,0 of hoger; 
• voor de bachelorthesis is minimaal een 9,0 behaald; 
• het bachelorexamen is binnen vier studiejaren behaald.

Verlate inlevering werkstuk

Indien men het eindwerkstuk later inlevert en pas na het zomerreces het resultaat verneemt, moet men zich via ‘ Studielink’ opnieuw inschrijven als Bachelor-student om in het nieuwe studiejaar het diploma te kunnen ontvangen.

Uitschrijving studie

Als je je Bachelor studie hebt afgerond moet je je uitschrijven via ‘Studielink’. Zie: http://www.studenten.leidenuniv.nl/inschrijven-uitschrijven/bachelors/uitschrijven.html

Op de website van Bureau Plexus staat veel informatie, evenals een direkte link naar Studielink.

Doorstuderen

Als je wilt doorstuderen na je Bachelor, moet je je voor de gewenste Master-opleiding opnieuw inschrijven bij de universiteit via ‘Studielink’ . Zie website bureau Plexus.

Op het afstudeerformulier wordt ook door de opleiding gevraagd aan te kruisen of je wilt doorstuderen, zodat daar op voorhand administratief rekening mee gehouden kan worden.

Laatst Gewijzigd: 29-05-2017